BUDİN (Ofen)

Tuna ırmağının sağ yanında Peşte (Pest) karşısında eski bir kent iken sonradan Peşte ve Obuda ile birleşerek Budapaşte’yi oluşturmuştur.
Budin, şimdi büyük kentin bir bölümüdür. Bu çevrede Tuna ırmağının vadisi ve yatağı oldukça dar ve köprülerle aşılmaya daha elverişlidir. Budin’in bulunduğu sağ, yani batı yandaki dağlık ve vadilerle yarılmış yörede bulunan mağaralarda, Taş Çağı insanları yaşamışlardı. İiliryalılar da daha sonraları kentin güneyine yerleşmişlerdi. Kuzeyde de Romalılar Aquincum’u kurmuşlardı. Macarlar, bu ülkeye geldiklerinde, Roma kışlalarının bulunduğu yerde ilk egemenlik merkezini kurdular. Macar kralı
IV. Bela, 1247’de, aynı yerde bir kale meydana getirdi. Budin^ 1541’de OsmanlI İmparatorluğuna katıldı. Budin beylerbeyliğinin merkezi oldu. Avusturya, İkinci Viyana kuşatmasından sonra Bu- din’i aldı (1686). Yüz elli yıl kadar Türk ülkesi olan Budin’in elden çıkması, çok ağır gelmiş, «Aldı Nemçe (Avusturya) bizim nazlı Budin’i» gibi dokunaklı türküler söylenmiştir. Budin, Karlofça ant- laşmaslyle (1699) kesin olarak Osmanlı imparatorluğundan ayrılmıştır.

Yorum yazın