BOLKAR DAĞLARI

Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümünü kaplayan Orta Torosiar’dan önemli ve yüksek bir kesimdir. Batıda Taşeli platosundan (Göksu vadisi yakınlarından) doğuda Ecemiş – Pozantı (Tekir) oluğuna ve Görgün (Ecemiş) çayı vadisine kadar, genel olarak, kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda u- zanırlar. Açık olarak iki ana sıradan meydana gelmişlerdir. Kuzeybatıdaki sırada Hacıhalil, Aydos (3480 m.) ve Boğa, bunun güneyindeki ikinci sırada ise asıl Bolkar. Kırkpınar (3069 m.). Kara- yelek tepeleri vardır. Kuzeydoğuda, iki sıranın birleşir göründüğü yerde, yalnız Bolkar dağlarının değil, Orta Toroslar’ın yüksek doruklarından biri (Medetsiz tepesinde, 3524 m.) bulunur. İki sıra, batıya doğru, birbirinden uzaklaşır. İç (birinci) sıra, Konya Bozdağları doğrultusunda, dış (ikinci) sıra Karaman’a doğru (tam batıya) uzanır. Bolkar dağlarının kuzeyinde, Ereğli ovasına kadar te-pelik bir alan, güneyinde, genellikle To- roslara doğru yükselen kıvrılmamış katmanlar (tepelik) yer almıştır. Bolkar dağlarının yaklaşık 3000 m.’deıı yüksek ^yerlerinde, Dördüncü Zaman’da oluşan buzulların açtığı buzyalakları, buzul vadileri ve daha aşağılarda, moren yığınları bulunur. Kuzey yamaçların ormanlarından çok az şey kalmıştır. Kalıntılar arasında en çok karaçamlar, Toros köknarları bulunur. Yörükler, orman üst sınırı yakınlarından v.e daha yukarılardaki yüksekdağ bitkileri basamağından (Bak.) yaz otlağı (Bak. yayla) olarak yararlanırlar. Ulukışla’nın güneybatısındaki Bolkar dağı gümüşlü kurşun yatağının çok eskiden beri işletilmesi, çevre ormanlarının hemen tümüyle ortadan kalkmasına neden olmuştur. Göçebe yörükler de orman üst sınırında büyük zararlar yapmışlardır. İç Anadolu bozkırlarının To- roslar’a yakın bölümlerindeki köyler için gerekli yakacak ve kereste de, binyıllar- dan beri, bu ormanlardan sağlanmıştır.
Bolkar dağları, ancak iki uçtan geçit vermiştir. Doğu yanda demiryolu, Çakıt suyu vadisini izler. Karayolu, önce, demiryolunda olduğu gibi, Çakıt suyu vadisinin yukarı bölümünü izler; Pozantı çevresinde Tekir grabenini (hendeğini) geçtikten sonra Külek boğazını aşarak Çukurova’ya yönelir. Kayseri dolaylarından gelerek Ecemiş vadisini izleyen bir karayolu da Tekir oluğunda öbür karayoluna kavuşur.

Yorum yazın