BOĞDAN (Moldavya)

Romanya’da Doğu Karpat dağlarıyla Prut ırmağı a- rasmda büyük ve tarihsel bir yöredir (38 000 km2), önemli kentler Yaş (Yassy) ve Galaj’dır (Galatz). Batı yanında Kar- patların kumtaşı katmanlarından oluşan, petrol ve kayatuzu yataklarının bu-lunduğu bölüm vardır. Batı bölümü, az yüksek bir platodur. Orta bölümler tepeliktir. En yüksek yerleri 600 m.’den aşağıdadır. Boğdan’da yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer ve zaman zaman kar fırtınaları olur. Doğudaki düzlüklerde tahıl tarlaları geniş yer kaplar. Doğu Karpat- larda orman işletmeciliği yanında biraz da bağcılık yapılır. Fakat bugünkü en önemli iş alanı petrol, kuruluşlarıdır. Ayrıca kimya endüstrisi de gelişmiştir.
Boğdan, Romalıların bu bölgeden ayrılmalarından sonra Gotlarm, Hunlarm, tslavların, Avarların, Bulgarların, Macarların ve Moğolların saldırısına uğradı; burada bir düzen sağlanamadı. Ancak 1359’da Boğdan (Moldavya) prensliği kuruldu. Osmanlı kuvvetleri, Çelebi Mehmet zamanında buraya akın yaptılar. Akkerman’ı kuşattılarsa da alamadılar. Boğdan, Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı egemenliğini tanıdı ve her yıl belirli bir vergi vermek zorunda kaldı. Boğdan voyvodası Stefan Çel Ma- re, bağımsız olmaya çalıştıysa da başarı sağlayamadı. II. Bayezit, Kili ve Akker- man’ı alarak burasını kesin olarak Türk yönetimine bağladı (1484). Bu durum.
XIX. yüzyılın ortalarına kadar sürdü (Bak. Eflak).

Yorum yazın