Bilişim Nedir

Bilişim Nedir

Bilişim terimi, oldukça yeni bir bilim dalını belirtir. Bilişim, insan edinimlerinin dayanağı olan bilgiyi, teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimleri, özellikle otomatik makinelerle akılcı biçimde işleme bilimidir.
• Bilgi, bir bildiri ya da bir haber olabilir; kısaca, bize herhangi bir konuda bir şeyler öğreten bir veridir. Bilgiler, sözlü ya da yazılı olarak iletilir.
• Her bildiri, iki görünüm altında ele alınabilir: Anlam, yani içerdiği ve iletilecek olan düşünceler; dış biçimi, yani yazılı bir bildiriyse, kullanılan simgelerle bu bildiriyi oluşturmaya olanak veren kurallar. Dolayısıyle çince ve türkçe yazılmış aynı anlamda iki bildiri, kuşkusuz farklı biçimler alacaktır. Öte yandan, biçimleri aynı, ama kullanım ve anlamlan farklı olan bildirilere de raslanabilir.
• Bir bilgiyi kaydetmek söz konusu olduğunda, çoğunlukla sonlu sayıda hal gösteren değişken bir olayın varlığıyla karşılaşılır: bu haller arasında, duruma uygun olanı belirlemek söz konusudur. Böylece, bir hava raporunda bir ülkenin belirli bir bölgesini belirli bir zamanda etki altına alan rüzgarın yönü, rüzgargülü üstündeki 16 işaretten biriyle (K, G-D, K-K-D, vb.) gösterilecektir. O halde bilgi, konuşulan dille, rakam ya da harflerden oluşan simgelerle çeşitli biçimlerde yazılabilir.
• Bilgiyi işleme bilimi olarak bilişim, bu bilginin biçimiyle sınırlanır; yani yazıya geçirme kodlarını, bu kodları kullanma kurallanm inceler; bunun amacı, işlemeyi elden geldiğince eksiksiz biçimde otomatikleştirmektir.
• Parantezdi bir cebirsel ifadeyi, sözgelimi u = l(x-i-4) (y—2) + 4] (x — y) eşitliğini otomatik olarak okuma olanağı vardır.
• Böyle bir işlem için, bu ifadeyi, hesapların ara sonuçlarını göstererek parantezsiz yazmak gerekir.
• Bilgilerin işlenmesi, üç evreye ayrılabilir. Önce onlara bir biçim vermek, açık ve kesin bir dil ya da simgeleme kodu bularak bir araya toplamak zorunludur. Ardından, işlemek için başvurulacak yöntemi belirlemek ve yalın zihin işleminden bir bilgisayarın kullanımına kadar çeşitli işlem gerçekleştirme yollarından birini seçmek gerekir.
• Bilgisayar üç bölümden o- luşur: Bilgilerin bilgisayara girişi ve sonuçların çıkışı için dışarıyla bağlantı organları yani giriş ve çıkış birimleri: Bu birimler yazı makineleri, magnetik şeritler, delikli kartlar, vb. olabilir.
• Programdaki komutları art arda okumak ve uygulamakla yükümlü merkez birimi;
• Komut listesini ya da hesap programını ve işleme tutulacak sayıları ya da verileri depolamakla yükümlü bellekler.
• Bir bilgisayardan bir hesabın yapılmasını istemeden önce, bu hesabın otomatik o- larak gerçekleştirilmesine yarayan program hazırlanır. Bilgisayara yaptırılacak temel işlemler dizisini çözümlemek
ve bu işlemin neyi ilgilendirdiğini iyice belirlemek gerekir. O halde programdaki bir «komut», iki bölümden oluşur: Bilgisayarın yapması gereken işlem; işleyeceği veriyi taşıyan belleğin adres ya da numarası.
• Bu konuda akla şu karşıt düşünce gelebilir: Doğrudan hesabı yapmak yerine, bir program hazırlamak ve yazmak daha çok zaman almaz mı? Bu sorunun yanıtı çoğunlukla olumludur; ama aynı programın, yalnızca işlenecek verileri farklı olan bütün hesaplar için kullanılabileceğini belirtmek gerekir. Bir hesapta sürekli aynı temel işlemlere başvurulduğu bilindiğine göre, bu işlemleri bir kez programlamak ve makineyle yinelemek yeterlidir.
• Bilgisayarlar, kaydedilmiş bilgileri, 0 ve 1 ile gösterilen, «yanık» ve «sönük» olarak yorumlanan iki işaret yardımıyla işler. Dolayısıyle, tam sayılar için, ikili sistemde yazılmış biçimlerinden yararlanılabilir. Harfler içeren bilgiler için de, bazı bilgisayarlar bir «harf sayı» kodu kullanır; bu kodda, alfabenin her harfi ve her rakam, yalnız 0 ve 1 ile yazılan 6 işaretlik gruplarla gösterilir.
• Bilişim, yalnızca bir bilim değil, aynı zamanda günümüzde olağanüstü yayılma gösteren bir sanayi dalıdır. Hizmete girmiş bilgisayarların sayısının, 1960’ta 3 000’den 1975’te yaklaşık 100 000’e ulaştığı ve 1980’de 500 000’i aşacağı sanılmaktadır

Yorum yazın