Belediye Nedir

Belediye Nedir – Belediyenin Görevleri Nelerdir

• Belediye, bir kent ya da kasaba halkının yerel nitelikteki ortak gereksinimlerini (su, aydınlatma, temizlik vb.) karşılayan hizmetleri düzenleyen ve denetleyen, tüzel kişiliği olan bir kamu örgütüdür. Kent ve kasabalarda ve nüfusu iki bini aşan köylerde kurulur.
• Belediye örgütü, çeşitli adlar altında. Osmanlı devleti döneminde de vardı. Bugünkü belediyelerin kurulmasına temel olan yasa, Fransa belediye yasası örnek alınarak hazırlanan 30 Nisan 1930 tarihli yasadır. Bu yasa,bazı değişikliklerle günümüzde de yürürlüktedir.
• Belediyelerin görev ve hakları yasalarla belirlenmiştir. Belediyenin başlıca görevleri şunlardır: Yiyecek ve içeceklerin, halkın sağlığına ilişkin her şeyin ve her yerin denetimi; herkese açık yerlerin temizlik ve düzeni; çayhane, lokanta. gazino, meyhane gibi yerlerin sağlık koşullarına uygunluğunun denetimi; özel sektörün taşıma araçlarının, taşıma ücretlerinin, ütücü. kolacı, boyacı, temizleyici, tamirci vb’ lerinin tarifelerinin saptanması; kasaplık hayvanların, sağ
lık koşullarını yerine getiren belli mezbahalarda kesilmesinin sağlanması; temel besin maddelerinin (et, ekmek, vb.) en yüksek fiyatının saptanması; yangınlara karşı önlemler alınması; içme suyu getirilmesi ve suların sağlığa uygun nitelikte tutulması, çöplerin kaldırılması; kentin sokak ve alanlarının düzenlenmesi; ölülerin gömülmesi için izin çıkarma, cenaze işlerinin yönetimi; yapı işleri için ruhsat verme; tarifelere ve alınan kararlara uyulmasını sağlama, yoksul çocukların öğrenim, barınma ve giyim sorunlarının çözümüne yardımcı olma; eczanesi bulunmayan yerlerde halka ilaç sağlama; kütüphaneler. tiyatrolar, müzeler, vb. açma. Bu görevlerden bir bölümü, belli bir düzeyde geliri elan belediyeler için zorunlu. bir bölümüyse isteğe bağlıdır
• Belediyelerin geliri. Belediye Gelirleri Yasası gereğince sağlanır. Belediye gelirleri beş grupta toplanabilir: 1) Devlet ve özel idarelerce toplanan vergilerden alınan pay; 2) Belediyenin bazı harcamaları sonucu yapılan işlerden yararlananların ödedikleri katılma paylan (sü. kanalizasyon, vb ), 3) Doğrudan doğruya belediyelerin topladığı vergiler (değerlenme resmi-, liman işgal resmi; ilan ve reklam resmi, eğlence resmi-, vb.); 4) İşletme gelirlerinden belediyeye ayrılan pay (elektrik ve hava- gazından alman belediye payı, telefon ve abone ücretinden alınan pay; vb); 5) Bazı belediyelerce toplanan resimler (süs köpeği resmi).
• Belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni belediyenin organlarını oluşturur. Belediye organları, belediye encümenindeki bazı kişiler dışında, seçimle işbaşına gelir.
• Belediye başkanı, belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır Belediye başkanı, belediyenin genel işlemleri ve yönetimi bakımından, belediye meclisine karşı sorumludur.
• Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır; belli zamanlarda, belediye başkanının başkanlığında toplanır; çalışmaları ise komisyonlar halinde yürütülür. Belediye meclisi üyeleri, dört yılda bir nispi seçim sistemine göre yapılan bir seçimle belirlenir. Üye sayısı, on ikiden az olmamak koşuluyla, kentin nüfusuna göre değişir. Meclisin yetki alanı içinde kalan kararları kesindir ve hemen uygulamaya konur. Yetki alanı dışına taşan kararlarınınsa, ilçelerde kaymakam, illerde vali tarafından onaylanması gerekir.
• Belediye encümeni, belediye yasasındaki görevleri yeri- le getirmek, başka yasalarca belediyelere devredilen görevleri yapmak için belediye meclisi toplantıda bulunmadığı sırada karar almakla görevidir. Belediye encümeni, başkan, meclisin seçtiği üyeler ve belediye daire müdürlerinden oluşur.
• Bir yerde belediye kurulabilmesi için, o yerin nüfusunun 2 000’i aşması, köy ihtiyar meclisinin ya da seçmenlerin yarısından çoğunun yerel en büyük mülki amire başvurması ya da valinin gerekli görmesi zorunludur. Bu koşul yerine geldikten sonra, bir oylama sonucunda çoğunluk isterse, il genel meclisi konuyu inceler; sorun İçişleri bakanlığına bildirilir; Danıştay’ın olumlu karar vermesi ve Cumhurbaşkanının da kararı onaylamasından sonra, belediye kurulur.

Yorum yazın