BAKANLIK

devletin yürütme görevlerinden bir bölümünü yapan ve başında Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu bir bakan bulunan devlet örgütüdür. Bakanlıklar, genel olarak iki bölümden oluşur : l) Bakanlık makamı, 2) Bakanlık örgütü. Bakanlık makamı, bakan, müsteşar, varsa bunların yardımcıları (bakan yardımcısı, müsteşar yardımcısı veya yardımcıları) ile bunların özel bürolarından oluşur. Bakanlık örgütü, gereği kadar daireye bölünmüştür. Daireleri, bir genel müdür, müdür veya başkan yönetir. Her dairede yeter sayıda devlet memuru çalışır.Bakanlıkların sayısı, azaltılıp çoğaltılabilir. Türkiye’de dört devlet bakanlığından başka, adalet, bayındırlık, çalışma, dışişleri, enerji ve tabiî kaynaklar, gençlik ve spor, gümrük ve tekel, içişleri, imar ve iskân, köyişlerl, kültür, maliye, millî eğitim, millî savunma, orman, sağlık ve sosyal yardım, sanayi, tarım ve hayvancılık, ticaret, turizm ve tanıtma, ulaştırma bakanlıkları vardır.

Yorum yazın