BAKANLAR KURULU

bakanlardan oluşur. Bu kurulun üyeleri, yani bakanlar, başbakanca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilebilecek kimseler arasından seçilir, Listesi cumhurbaşkanınca onanır.Bakanlar Kurulunun tam listesi, Cumhuriyet Senatosuna ve Millet Meclisine sunulur. Bundan sonra, bir hafta içinde, «Bakanlar Kurulu Programı (hükümet programı) hazırlanarak, başbakan veya bakanlardan bîri tarafından iki mecliste okunur. Aradan 48 saat geçtikten sonra program üzerinde görüşme açılır. Görüşme bittikten 24 saat sonra, yalnız Millet Meclisinden «güvenoyu» istenir.Bakanlar Kurulu, Millet Meclisinin benimsediği programın uygulanışından ortak olarak sorumludur. Yasa önerilerini, devlet bütçesini hazırlar. İç ve dış güvenliği sağlar,” Silahlı kuvvetleri, yurdunu ve ulusal çıkarlarını savunmaya hazır tutar. Yasaların nasıl uygulanacağını göstermek üzere tüzükler hazırlar ve Danıştay’a incelettirir. Bakanlar Kurulu veya üyelerinden biri Millet Meclisi üyelerinin tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile görevden ayrılır.

Yorum yazın