İkinci Dünya Savaşı Hakkında bilgi

miletlerin büyük acılar çektikleri, ülkelerin yakılıp yıkıldığı, milyonlarca insanın öldüğü ve sakat kaldığı, karada, denizde ve havada en etkili silahların kullanıldığı bir savaştır. Altı yıl sürmüş tür (1939 – 1945). Bu savaş, Almanya’ nırı Polonya’ya saldırmasıyla başlamıştır.
Savaşın Nedenleri: İtilâf devletleri, Birinci Dünya savaşı sonunda yalnız kendilerinin yakın çıkarlarını gözeterek yenilgiye uğrattıkları İttifak devletlerine ağır koşullan olan antlaşmalar imza ettirdiler. Almanya, Versay (Versailles) antlaşmasıyla ülkesinin önemli bölümünü ve sömürgelerini verdi. Karşı tarafın savaş giderlerini ödemek zorunda kaldı. Avusturya – Macaristan imparatorluğu parçalanarak Avusturya, Macaristan ve Çekoslovakya devletleri kuruldu. Avrupa’da millî ve ekonomik temellere dayanmayan sınır değişiklikleri yapıldı. Sevr (Sèvres) antlaşmasıyla da Osmanlı imparatorluğu dağıldı; Türk yurdu, parçalanmak ve paylaşılmak istendi.
Yenilgiye uğrayan devletlere büyük haksızlık yapıldığı için barış dönemi uzun sürmedi, önce, Türkler silaha sarılarak Kurtuluş savaşını yaptılar ve başarı sağladılar. Kendi isteklerine uygun olarak Lozan (Lausannes) antlaşmasını imzaladılar; Birinci Dünya savaşı yenilgisinden kurtuldular. En güç durumda buluna.n Türk, devletinin elde ettiği bu başarı, öteki devletlere de örnek oldu.
Versey antlaşması, Almanya’da büyük bir hoşnutsuzluk yaratmış. Alman halkının onuru kırılmıştı. Bu durumdan yararlanan Hitler, Nasyonal Sosyalist partisini kurdu. Partinin amacı, Versay antlaşmasını değiştirmek, Avrupa’ da Alman üstünlüğünü kurmaktı. Bu parti, kısa sürede gelişti. Hitler 1933’te başbakanlığa getirildi. Cumhurbaşkanı Hindenburg’un ölümünden sonra devlet başkanı oldu. Almanya’yı diktatörlükle yönetmeye başladı. Ordu ve donanmayı yeniden kurdu ve üstün silahlarla güçlendirdi. Yahudilere karşı sert davrandı. 1938’de Avusturya’yı Almanya’ya kattı. Arkasından da Çekos – lovakya’yı işgal çjttl.
İtalya, Birinci Dünya savaşında İtilâf devletlerinden yana olduğu halde umduğu kadar yarar sağlayamadı. Kendisine, ikinci derecede bir devlet gibi davranıldı. Bu yüzden birlik olduğu İngiltere ve Fransa’ya karşı tutumunu değiştirdi. Savaştan sonra İtalya’da ekonomik bunalım baş gösterdi. Faşist partisini kurmuş olan Mussolini, devlet yönetimini eline geçirdi. O da İtalya’yı büyük bir devlet yapmaya çalışıyordu. Bu amaçla ordu ve donanmayı güçlendirdi 1935 – 1936 yıllarında Habeşistan’ı (îtyopya) aldı. Arnavutluk’u ele geçirdi (1939). P’ransa’dan Nis (Nice) ve Tunus’u istiyordu. Türk topraklarına da göz dikmişti.
Uzakdoğu’da Japonya da bir imparatorluk kurmaya uğraşıyordu. Büyük komşusu Çin’le savaşıyor, İngiltere’yi, Fransa’yı ve öteki Avrupa devletlerini Asya’dan çıkarmayı tasarlıyordu.
Birinci Dünya savaşından sonra demokrasi yönetimini sürdüren İngiltere ve Fransa, kendileri için de tehlikeli, olan bu saldırılara karşı, savaş için hazırlıklı olmadıklarından bir şey yapamadılar. Aralarında uyumlu bir işbirliği de yoktu. Amerika Birleşik Devletleri ise, Birinci Dünya savaşı sonunda imzalanan antlaşmaları onaylamamış, Avrupa olaylarıyla ilgisini kesmişti.
Almanya ve İtalya anlaşarak Roma – Berlin mihveri denilen bir birlik kurdular (1936). Daha sonra bu birliğe Japonya da katıldı. Bu üç devlete Mihver devletleri adı verildi.
İkinci DUnya Savaşının Başlaması ve Gelişmesi: Hitler kazandığı kolay başarılardan cesaret alarak isteklerini günden güne artırıyordu. Almanya’nın, haklı olan isteklerinden uzaklaşmıştı. Polonya’dan Danzig limanını geri almak için hazırlıklara başladı. Rusya ile tarafsızlık antlpgması yaptıktan sonra 1 eylül 1939’da Polonya’ya savaş açtı. İngiltere ve Fransa daha önce Polonya’ya garanti vermiş olduklarından onlar -da Almanya’ya karşı savaşa girdiler Böy. lece, İkinci Dünya savaşı başladı. ^
Almanlar tankları, motorlu birlikleri ve uçaklarıyla 17 günde Polonya’yı işgal ettiler ve Rusya ile paylaştılar. Bu sırada Ruslar da Finlanda’ya saldırdılar. Fakat, Finlerin savunmaları karşısında başarı sağlayamadılar. Almanlar, 1940 ilkbaharında ansızın harekete geçerek Danimarka, Norveç ve Hollanda’yı aldılar. Bir süre sonra da Belçika üzerinden Fransa’ya saldırdılar. Alman ordusu çok hızlı ilerliyor ve yıldırım savaşı yapıyordu. Fransızlara yardıma gelen İngiliz kuvvetleri, Dünkerk’ten (Dunkerque) ülkelerine çekilmek zorunda kaldılar. Fransız orduları, Almanlar karşısında dayanamayıp dağıldılar. Bu sırada İtalya da Almanya’nın •yanında savaşa katıldı. Fransa yenilgiyi kabul ederek teslim oldu.
Yalnız kalan İngiltere, çok güç duruma düştü. Fakat yılmadan Almanların savaş uçakları ve denizaltılarıyla yaptıkları saldırılara karşı koydu. İtalyanların, Arnavutluk’tan Yunanistan’a yaptıkları saldırı gelişmedi. Bunun üzerine Almanlar, Balkan miletleri üzerine yürüdüler. Macaristan’ı aldıktan sonra, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan’ı işgal ettiler. Girit adasını da paraşütçü birliklerle ellerine geçirdiler. Almanya, Türkiye ile bir dostluk antlaşması yaptıktan sonra bütün kuvvetlerini Rusya üzerine gönderdi. Ruslar, geri çekilmek zorunda kaldılar.
Amerika Birleşik Devletleri, *’ «afsız kalmakla birlikte, İngiltere’ye her türlü yardımı yapıyor ve savaş için hazırlanıyordu. Japonların Havai (Hawaii) adalarındaki Pörl Harbur (Pearl Harbour) deniz üssüne ansızın bir baskın yapmaları üzerine Amerika Birleşik Devletleri de savaşa girdi. Böylece, İkinci Dünya savaşı çok geniş bir alana yayıldı.
Ruslar, Amerika Birleşik Devletlerinin yardımıyla, Almanları Leningrad, Moskova ve Stalingrad (Volgagrad) önlerinde durdurdular. İtalyanların ve Almanların, Kuzey Afrika’dan Mısır ve Süveyş’e doğru saldırılarını da İngilizler önlediler.
İkinci Dünya Savaşının Sonu: Savaşın uzaması ve çok geniş alana yayılmış olması, Almanların askerlik güçlerinin yetersiz kalmasına ve ekonomilerinin bozulmasına neden oldu. Almanlar, İngilizleri ve Rusları kesin bir yenilgiye uğratamadılar. Amerika Birleşik Devletlerinin savaşa girmesinden sonra. Mihver devletlerinin durumu daha
çok güçleşti. Saldırı sırası şimdi karşı tarafa gelmişti. Amerikalılarla İngilizler, Kuzey Afrika’da Cezayir’e büyük bir çıkarma yaptılar; bu kuvvetler, İtalyan ve Alman ordularını, İtalya’ya çekil- ‘ mek zorunda bıraktılar. Onların arkasından da Sicilya adasına ve İtalya’ya geçtiler. Böylece, Birinci cephe açılmış oldu. İtalyanlar, ülkelerini koruyama- dılar ve teslim oldular. Mussolini yakalandı ve öldürüldü.
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, hava üstünlüğünü de sağlamışlardı. Durmadan Alman şehirlerini, endüstri merkezlerini tren istasyonlarını, havaalanlarını uçaklarla bombalıyorlardı. Ayrıca, 1944 yılının haziran ayında Fransa’nın kuzey kıyılarına büyük kuvvetler çıkararak İkinci cepheyi açtılar. Bu kuvvetler, Fransızların da yardımıyla, Almanya sınırlarına doğru ilerlediler. Ruslar da karşı saldırıya geçtiler; Almanları ülkelerinden ve Polonya’dan çıkardılar. Bundan sonra hep birlikte batıdan ve doğudan Berlin üzerine yürüdüler. Alman savunma gücü kırıldı. Hitler, savaşın kaybedildiğini anlayınca, intihar etti. Almanlar teslim oldular (Mayıs 1945).
Japonlara karşı da üstünlük kazanıldı. Japonların ele geçirdikleri adalar birer birer geri alındı. Japonya’ya yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri, Japon şehirlerini havadan bombaladılar. Savaşı kısa sürede bitirmek için Hiroşima ve Nagazagi şehirlerine birer atom bombası attılar. Bu çok korkunç ve öldürücü silah karşısında Ja- ponlar ister istemez teslim oldular (Ağustos 1945). İkinci Dünya savaşı da böylece sona erdi,
İkinci Dünya Savaşında Türkiye: Türkiye, İkinci Dünya savaşı öncesinde, bir savaş çıkarsa, tarafsız kalmayı uygun görüyordu. Fakat, savaşa girmek istemese de bir saldırıya uğrayabilirdi. Ülkesi çok önemli bir yerde bulunuyordu. Onun için hazırlıklı ve uyanık olması gerekli idi. Savaşın başında, Ingiltere ve Fransa ile karşılıklı bir yardım antlaşması yapıldı. Ordunun, yeni silahlarla güçlendirilmesine çalışıldı. Yedek olanlar, silah altına alındı. Batı ve doğu sınırlarında, savunma hazırlıklarına önem verildi. İtalyanların davranışları dikkatle izlendi. Almanların, Balkan devletlerini egemenlikleri altına alarak batı sınırlarımıza kadar ilerlemeleri üzerine, burada savaş için gerekli çalışmalar yapıldı. Meriç ırmağı üzerindeki köprüler atıldı. Trakya ve İstanbul’daki halktan isteyenler, Anadolu’ya gönderildi.
Almanlar, Birinci Dünya savaşında, Türklerle birlikte savaşmışlar, onların savunma güçlerini yakından görmüşlerdi. Türklere saldırırlarsa, çetin bir savunma ile karşılaşacaklarını biliyorlardı. Onun için orduları Meriç ırmağına kadar ilerlediği halde, ülkemize girmediler. Almanya, Türkiye ile bir saldırmazlık anlaşması yaptı; sonra Rusya’ ya savaş açtı.
Savaşın sonlarında İngiltere, birlik olduğu Türkiye’nin Almanlarla her türlü ilişkisini kesmesini istedi. Almanya, bütün cephelerde geriliyordu. Türkiye, 2 ağustos 1944’te Almanya ile ilişkilerini kesti. 23 şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş açtı. İki buçuk ay kadar sonra da Almanya teslim oldu. Türkiye, izlediği politika ile ülkesini savaş yıkımından kurtardı.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın